bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o udzieleniu zamówienia nr 500005907-N-2018 z dnia 09-01-2018 r. Dotyczy zam. pn.: Nadzory: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego
Ogłoszenie nr 500005907-N-2018 z dnia 09-01-2018 r.
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli: Nadzory: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest realizowane w ramach projektu "Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego" - dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020, Nr RPPK.04.04.00-18-0088/16
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 624577-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500068654-N-2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Krajowy numer identyfikacyjny 83041400600000, ul. Sandomierska  1, 37-450  Stalowa Wola, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8448556, e-mail mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl, lmizera@muzeum.stalowawola.pl, faks 015 8448557.
Adres strony internetowej (url): http://www.muzeum.stalowawola.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.muzeum.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Muzeum Regionalne - Samorządowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzory: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MR-AG-3121-04/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego – roboty budowlane”. Szczegółowy zakres robót budowlanych zadania, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski określa dokumentacja projektowa udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z projektu budowlanego oraz z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953) i umowy z wykonawcą robót budowlanych. Prace remontowo - budowlane nad którymi należ zapewnić nadzór inwestorski prowadzić będą do zabezpieczenia, zachowania i przywrócenia stanu właściwego gmachu dawnego Sądu Powiatowego zagrożonego nieodwracalnym uszkodzeniem. Obiekt objęty inwestycją stanowi zabytek wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Podkarpackiego pod nr A-1199 (wpis z 22.11.2013 r.). Zasadniczy zakres robót budowlanych, nad którymi wymagany jest nadzór inwestorski obejmuje: a) Roboty ogólnobudowlane, remontowe, rewitalizacyjne, b) Roboty w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, c) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych, d) Roboty w ramach zagospodarowania terenu. W zakresie realizacji nadzoru i kontroli zadania inwestycyjnego zadaniem Wykonawcy w szczególności będzie: 1) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej; 2) Przejęcie od Zamawiającego obowiązków nadzoru nad inwestycją w ciągu 14 dni od podpisania umowy i sprawdzenie prawidłowości dotychczasowych działań w zakresie nadzoru; 3) Przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych z przekazaniem placu budowy; 4) Kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie obsługi geodezyjnej oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne; 5) Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych; 6) Kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie; 7) Kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.; 8) Sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian i modyfikacji tego dokumentu.; 9) Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym; 10) Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane i przepisami z nim związanymi, Ustawą o finansach publicznych, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji, obowiązującymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji; 11) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów; 12) Kontrola, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie; 13) Sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu; 14) Stałe /co najmniej 2 razy w miesiącu/, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie zamawiającemu; 15) Sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową z wykonawcą; 16) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez podmiot pełniący nadzór inwestorski; 17) Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego; 18) Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie umożliwiającym przygotowanie zlecenia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę; 19) W przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian sugerowanych przez wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego; 20) Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i uzyskanie wymaganych uzgodnień; 21) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia; 22) Opracowanie protokołów konieczności oraz opinii i uzasadnień: a) na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego; b) na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej przez projektantów oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego; 23) Informowanie Zamawiającego o problemach, jakie wystąpiły, jak również o problemach przewidywanych, sposobach ich uniknięcia lub niezbędnych działaniach korygujących; 24) Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową; 25) Ułatwienie polubownego rozstrzygania sporów; 26) Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich formalnych narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie konieczności), w których udział brać będą wykonawca robót oraz Zamawiający, jak również zapewnienie wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i terminowość wykonywanych robót. W przypadkach koniecznych zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w określonym przez siebie terminie; 27) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów; 28) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót; 29) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy; 30) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego; 31) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 32) Przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji; 33) Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem; 34) Wyegzekwowanie usunięcia przez wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego; 35) Nadzór nad terminowością realizacji zadania w szczególności w zakresie dotrzymywania terminu zakończenia prac; 36) Bez zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych; 37) Wnioskowanie o dochodzenie należnych kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, w tym przygotowanie i obliczenie wysokości należnych kar i odszkodowań; 38) Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie; 39) Bieżąca kontrola kosztów inwestycji i podejmowanie stosownych działań aby koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone; 40) Kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy robót z jego Podwykonawcami; 41) Udział w przeglądach gwarancyjnych w czasie trwania okresu gwarancyjnego robót budowlanych. Miejsce świadczenia usługi: ul. Rozwadowska 12, 37-450 Stalowa Wola.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 60000
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Budowlanych KONZBUD Zbigniew Konopka
Email wykonawcy: biuro@konzbud.pl
Adres pocztowy: ul. Żurawia 23
Kod pocztowy: 37-464
Miejscowość: Stalowa Wola
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 58548.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 58548.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 99290.52
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2018-01-09
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2018-01-09 10:15
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 24 września 2018r. 15:41:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.