bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500079928-N-2017. Dotyczy zamówienia pn.: Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego - ROBOTY BUDOWLANE
Ogłoszenie nr 500079928-N-2017 z dnia 21-12-2017 r.
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli: Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego - ROBOTY BUDOWLANE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn.: Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020. Nr RPPK.04.04.00-18-0088/16
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 603223-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500055010-N-2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Krajowy numer identyfikacyjny 83041400600000, ul. Sandomierska  1, 37-450  Stalowa Wola, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8448556, e-mail mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl, lmizera@muzeum.stalowawola.pl, faks 015 8448557.
Adres strony internetowej (url): http://www.muzeum.stalowawola.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Muzeum Regionalne - Samorządowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego - ROBOTY BUDOWLANE
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MR-AG-3121-02/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na potrzeby rewaloryzacji zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli w celu utworzenia Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego. Rewaloryzacja uwzględnia niezbędne prace budowlane prowadzące do zabezpieczenia, zachowania i przywrócenia stanu właściwego gmachu dawnego C.K. Sądu Powiatowego zagrożonego nieodwracalnym uszkodzeniem oraz budowę Galerii. Obiekt objęty realizacją projektu stanowi zabytek wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Podkarpackiego pod nr A-1199. Przedmiotem inwestycji są 2 istniejące budynki wraz z działką dawnego Sądu Rejonowego, usytuowane na działce nr 612/2 obręb 2 Rozwadów w Stalowej Woli. Główny zakres prac dotyczy Budynku nr 1, w którym zlokalizowana zostanie Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego. W Budynku nr 2 wykonane zostaną jedynie niezbędne prace w obrębie instalacji obsługujących Budynek nr 1 (tj.: kotłownia, węzeł wodomierzowy, zasiania instalacji wodociągowej i cieplnej). Zasadniczy zakres robót obejmuje: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE, REMONTOWE, REWITALIZACYJNE: - wymianę więźby dachowej z zachowaniem części zdemontowanych elementów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - wymianę pokrycia dachu z blachy trapezowej na dachówkę ceramiczną, - wykonanie izolacji termicznych poddasza wełną mineralną, - wykonanie obudowy więźby dachowej z płyt G-K, - wykonanie zabudowy z płyt G-K na parterze i piętrze z montażem drzwi, - budowa podniesionej podłogi poddasza (przestrzeni wystawienniczej), - budowę pomieszczeń technicznych na poddaszu: klimatyzatorni i pomieszczenia serwerowni, - budowę windy towarowo-osobowej o udźwigu nominalnym 1150 kg do przewozu max. 15 osób wraz z konstrukcją szybu windowego, - wykonanie konstrukcji wsporczej stropów w miejscu kolizji z trzonem windy, - budowę węzłów sanitarnych dla zwiedzających (I piętro), dla osób niepełnosprawnych (parter), - wymiana drzwi nieobjętych ochroną konserwatorską oraz remont drzwi zabytkowych, - remont elewacji budynku z montażem godła, - wykonanie nadproży nad modernizowanymi otworami drzwiowymi, - wymiana okien w modernizowanych pomieszczeniach, - aranżacja i wyposażenie modernizowanych pomieszczeń, - wykonanie prac malarskich i wykończeniowych. ROBOTY W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH: W zakresie instalacji wewnętrznych w Budynku nr 1: - wykonanie instalacji klimatyzacyjnej na poddaszu i pomieszczeniu ochrony, - wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego na poddaszu, - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania na parterze i pierwszym piętrze, - wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w nowych sanitariatach, - montaż nowych hydrantów ppoż. W zakresie instalacji wewnętrznych w Budynku nr 2: - wykonanie modernizacji kotłowni gazowej: włączenie nowego obiegu ogrzewania podłogowego i przebudowa przyłączy cieplnych do Budynku 1, wykonanie nowego węzła wodomierzowego w budynku. W zakresie instalacji zewnętrznych zgodnie z planem zagospodarowania: - wykonanie nowego przyłącza wodociągowego z rur żeliwnych, kanalizacji sanitarnej, - poprowadzenie nowych przewodów sieci cieplnej (instalacja grzewcza zewnętrzna pomiędzy budynkami), - poprowadzenie nowych przewodów instalacji wodociągowej - woda pożarowa i bytowo gospodarcza (instalacja zewnętrzna pomiędzy budynkami). ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ NISKOPRĄDOWYCH: - wykonanie instalacji elektrycznej zasilania urządzeń klimatyzacyjnych, grzewczych, windy, gniazd 230 V itp. i oświetlenia w modernizowanych pomieszczeniach, - wykonanie instalacji (zasilania i LAN) od szaf w pomieszczeniu serwerowni do 8 gniazd podłogowych typu floorBox zgodnie z PT, - zaprojektowanie i wykonanie: instalacji zasilania 230V, instalacji nagłośnienia oraz instalacji sygnałowych niskoprądowych do multimediów (audio, LAN, video) na wystawie stałej (poddasze), zakończonych gniazdami ściennymi oraz podłogowymi typu floorBox - zgodnie z projektem koncepcyjnym rozwiązań multimedialnych na wystawie autorstwa firmy New Amsterdam Sp. z o. o., - montaż szafy rack pod multimedia na poddaszu w pomieszczeniu serwerowni, - montaż instalacji monitoringu dla całego budynku A wraz z dostawą urządzeń (kamery, instalacja, szafa RACK z serwerami, panel operatorski – w pomieszczeniu ochrony na parterze), - wykonanie automatycznego systemu oddymiania klatki schodowej, - dostawa i montaż na poddaszu profesjonalnych opraw led (81 szt.) przeznaczonych do ekspozycji muzealnych, sterowanych za pośrednictwem sterowników dali. ROBOTY W RAMACH ZAGOSPODAROWANIE TERENU: - wykonanie nowej bramy wjazdowej, wykonanie dwóch furtek na deptaku, - wykonanie ciągu pieszego dookoła budynku, - wykonanie elementów galerii zewnętrznej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45262690-4, 45000000-7, 45261100-5, 45261210-9, 45421152-4, 45321000-3, 45421146-9, 45421000-4, 45442100-8, 42416100-6, 45111200-0, 45233252-0, 45112710-5, 45330000-9, 45332400-5, 45331100-7, 45311200-2, 45311000-0, 71323100-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2700029.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek
Email wykonawcy: bajek.biuro@interia.pl
Adres pocztowy: Nowosielec 288
Kod pocztowy: 37-400
Miejscowość: Nisko
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3394200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3394200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3843750.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2017-12-21
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-12-21 15:31
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 24 września 2018r. 15:06:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.