bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY _dotyczy przetargu nieograniczonego nr MR-AG-3121-02/17 na zad. pn.: Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego - ROBOTY BUDOWLANE
MR – AG – 3121 – 02/17                                                                              Stalowa Wola, dnia 5.12.2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego - ROBOTY BUDOWLANE, wybrana została w dniu 4 grudnia 2017 r. oferta Zakładu Remontowo-Budowlanego Józef Bajek Nowosielec 288, 37-400 Nisko.
 
Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę: 3 394 200,00 zł, słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście zł 00/100. Wykonawca zaproponował udzielenie gwarancji i rękojmi na okres: 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny następującą punktację:
 
 
Lp.
Nr
oferty
Nazwa i adres Wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie
Liczba pkt
w kryterium
„Cena”
Liczba pkt
w kryterium
„Okres gwarancji i rękojmi”
Łączna
liczba punktów
 1 I Zakład Remontowo-Budowlany
Józef Bajek
Nowosielec 288
37-400 Nisko
60,00 pkt.
 
40,00 pkt. 100,00 pkt.
 2  
II
 
Przedsiębiorstwo
Instalacyjno-Budowlane BCJ
A. Błyskal, J Cygan, J. Janiec
Spółka Jawna, ul. Piekarska 12
39-400 Tarnobrzeg
 
53,40 pkt
 
40,00 pkt. 93,40 pkt.
 
 
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców.
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.

Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2017-12-05
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-12-05 13:07
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2018r. 21:51:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.