bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Modyfikacja SIWZ o nr sprawy MR-AG-3121-04/17 dot. zad. pn.: NADZORY: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego
MR – AG – 3121 – 04/17                                                                            Stalowa Wola, dnia 1.12.2017 r.
 
 
 
 
MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: NADZORY: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej w dalszej treści ustawą Pzp, Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w następującym zakresie:
 
 
Do Rozdziału VII ust. 1 SIWZ dodaje się zdanie:
„Ponadto doświadczenie kadry Wykonawcy - Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno–budowlanej w nadzorze nad robotami budowlanymi przy zabytku nieruchomym stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert”
 
W Rozdziale XVII ust. 1 SIWZ, w tabeli dot. kryterium nr 3 było:
„Doświadczenie Wykonawcy w nadzorze nad robotami budowlanymi przy zabytku nieruchomym”
 
Po modyfikacji jest:
„Doświadczenie kadry Wykonawcy: Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej w nadzorze nad robotami budowlanymi przy zabytku nieruchomym”
 
W Rozdziale XVII ust. 2 SIWZ było:
„Kdw – kryterium będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia Wykonawcy w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad zakończoną inwestycją dotyczącą obiektu wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawarte w przedziale pomiędzy: nadzorem nad minimum 1 zakończoną inwestycją dotyczącą obiektu wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych ÷ maksimum 5 zakończonych inwestycji dotyczących obiektu wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych. Wykonawca może zaproponować doświadczenie kadry w pełnych zakończonych kontraktach. W przypadku podania doświadczenia większego niż 5 zakończonych kontraktów Wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 20.”
 
Po modyfikacji jest:
„Kdw – kryterium będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej podanego przez Wykonawcę w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad zakończoną inwestycją dotyczącą obiektu wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie oświadczenie o posiadanym doświadczeniu kadry Wykonawcy (Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej) zawarte w przedziale pomiędzy: nadzorem nad minimum 1 zakończoną inwestycją dotyczącą obiektu wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych ÷ maksimum 5 zakończonych inwestycji dotyczących obiektu wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych. Wykonawca może zaproponować doświadczenie kadry w pełnych zakończonych kontraktach. W przypadku podania doświadczenia większego niż 5 zakończonych kontraktów Wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 20.”
 
W Załączniku nr 1 do SIWZ, w pkt 3 ust. 2 formularza ofertowego było:
„Oświadczam/y, że:
Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad ………… ukończonymi inwestycjami dot. prowadzonych prac w obiekcie/tach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych (wskazać ilość: 1/2/3/4/5).”
 
 
 
Po modyfikacji jest:
„Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej posiada doświadczenie w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad ………… ukończonym/i inwestycją/ami dot. obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych (wskazać ilość: 1/2/3/4/5; niepotrzebne skreślić).”
 
 
W Załączniku nr 5 do SIWZ, w 3 kolumnie tabeli było:
„Kwalifikacje, o których mowa w art. 37a i 37d Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”
 
Po modyfikacji jest:
„Kwalifikacje, o których mowa w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.).”
 
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. W związku z wprowadzoną modyfikacją SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o 2 dni, tj. o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Oferty należy składać do dnia 13 grudnia 2017 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego. Oferty zostaną otwarte dnia 13 grudnia 2017 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego.
 
Modyfikacja zostanie dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie stanowić jej integralną część. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
 
 
 
Załączniki:
  1. SIWZ uwzględniająca modyfikację z dnia 1.12.2017
  2. Załączniki do SIWZ uwzględniające modyfikację z dnia 1.12.2017
  3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP nr 500068654-N-2017 z dnia 1.12.2017
 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2017-12-01
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-12-01 20:40
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-12-01 20:40
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2018r. 21:52:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.