bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o nr sprawy MR-AG-3121-04/17 pn.: Nadzory: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadnie pn.:
 
NADZORY: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania:
Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego
w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego
 Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 04
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., tj. o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 209 000 euro.
 
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych zadania pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego”.
Inwestycja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura. Numer projektu: RPPK.04.04.00-18-0088/16.
Szczegółowy zakres robót budowlanych zadania, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski określa dokumentacja projektowa udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego w ramach przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:
http://bip.muzeum.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-789
Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z projektu budowlanego oraz z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953) i umowy z wykonawcą robót budowlanych.
Prace remontowo - budowlane nad którymi należy zapewnić nadzór inwestorski prowadzić będą do zabezpieczenia, zachowania i przywrócenia stanu właściwego gmachu dawnego Sądu Powiatowego zagrożonego nieodwracalnym uszkodzeniem. Budynek objęty inwestycją stanowi zabytek wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Podkarpackiego pod nr A-1199 (wpis z 22.11.2013 r.). Przedmiotem inwestycji są 2 istniejące budynki wraz z działką dawnego Sądu Rejonowego, usytuowane na działce nr 612/2 obręb 2 - Rozwadów w Stalowej Woli, zlokalizowane przy ul. Rozwadowskiej 12). Główny zakres prac dotyczy Budynku nr 1, w którym zlokalizowana zostanie Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego. W Budynku nr 2 wykonane zostaną jedynie niezbędne prace w obrębie instalacji obsługujących Budynek nr 1 (kotłownia, węzeł wodomierzowy, zasiania instalacji wodociągowej i cieplnej). Szacunkowy termin wykonania prac budowlanych to: grudzień 2017 (rozpoczęcie) – 15 sierpień 2018 r. (zakończenie), zależny od pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane.
 
Oferty należy składać do dnia 13 grudnia 2017 r. do godziny 12:00 (UWAGA: ZMIANA TERMINU PO MODYFIKACJI SIWZ Z DNIA 1.12.2017 r) w siedzibie Zamawiającego:
Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola

 Załączniki:
1.     Ogłoszenie nr 624577-N-2017 z dnia 2017-11-29 r. opublikowane w BZP
2.     SIWZ
3.     Załączniki do SIWZ nr 1-8 (wersja PDF oraz edytowalna):
 
1)     Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę
2)     Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
3)     Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia
4)     Wykaz wykonanych usług
5)     Wykaz osób
6)     Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
7)     Wzór umowy
8)     Wzór oświadczenia dotyczący grupy kapitało
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2017-11-29
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-11-29 20:30
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-12-01 20:33
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2018r. 21:50:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.