bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę Domu Gościnnego „Hutnik” w Stalowej Woli na okres 20 lat.
Nr sprawy: MR–AG–223–1/2017                                                            Stalowa Wola, dnia 16.05.2017
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na dzierżawę Domu Gościnnego „Hutnik” w Stalowej Woli
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego Nr 12
- na okres 20 lat.
 
 

Muz­­eum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

Lucyna Mizera – Dyrektor Muzeum

e-mail: lmizera@muzeum.stalowawola.pl

 
II.        PRZEDMIOT PRZETARGU
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza pisemny, nieograniczony przetarg na dzierżawę Domu Gościnnego „Hutnik” w Stalowej Woli zlokalizowanego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego Nr 12 z przeznaczeniem na działalność hotelową i gastronomiczną.
Przedmiotem przetargu jest wydzielona powierzchnia użytkowa w Domu Gościnnym „Hutnik” przystosowana zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945 z późniejszymi zmianami) do prowadzenia działalności hotelowej i gastronomicznej. Łączna powierzchnia użytkowa przeznaczona do dzierżawy wynosi: 2120,69 m2.
Szczegółowa charakterystyka przedmiotu przetargu zawarta została w warunkach przetargu (Regulamin) i jest do pobrania na stronie internetowej ogłaszającego przetarg: http://www.bip.muzeum.stalowawola.pl/ lub w wersji papierowej w siedzibie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.
 
III.       INFORMACJE OGÓLNOPRAWNE
1.      Przedmiot przetargu zlokalizowany jest w Stalowej Woli, 37-450 przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego Nr 12, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2248, obręb 3 wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr TB1S/00045959/4.
2.      Przedmiot przetargu wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-199 i podlega szczególnej ochronie służb konserwatorskich.
3.      Właścicielem nieruchomości jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Przedmiot przetargu nie jest obciążony żadnymi innymi prawami i roszczeniami osób trzecich.
4.      Przedmiot przetargu zostanie oddany w dzierżawę do prowadzenia działalności hotelowej i gastronomicznej.
5.      Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia bez obowiązku podania przyczyny.
 
IV.       DODATKOWE WARUNKI PRZETARGU
1.      Oferent z którym zostanie podpisana umowa dzierżawy zobowiązuje się do przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych szczegółowo opisanych w warunkach przetargu (Regulaminie).
2.      Szacowany przez Wydzierżawiającego łączny koszt prac remontowych wynosi 600 000,00 PLN. (słownie: sześćset tysięcy złotych). Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, pok. nr 14.
3.      Prace remontowe wskazane w ust. 1 Oferent zobowiązuje się wykonać w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty podpisania umowy dzierżawy.
4.      Z tytułu wszelkich prac remontowych, napraw i konserwacji przedmiotu przetargu w zakresie koniecznym do utrzymania w należytym stanie substancji nieruchomości i jego wyposażenia, które wykona oferent - nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów, tak w czasie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.
5.      Przez okres prowadzenia prac remontowych, o których mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż przez pierwszych 36 miesięcy licząc od daty podpisania umowy dzierżawy, Dzierżawca będzie uiszczał za dzierżawiony przedmiot umowy - 50%  stawki czynszu.
 
V.         OPŁATA CZYNSZOWA
1.      Wywoławcza, minimalna miesięczna stawka czynszu za przedmiot dzierżawy wynosi 14.000,00 zł netto + 23 % VAT, (6,60 zł netto + VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej).
2.      Szczegółowe warunki naliczania czynszu, opłat za media oraz waloryzacji ujęto w warunkach przetargu i Załączniku nr 2 do warunków - wzorze umowy.
 
VI.       UMOWA DZIERŻAWY
1.      Istotne postanowienia umowy dzierżawy zawarte zostały w warunkach przetargu i we wzorze umowy.
2.      Podpisanie umowy dzierżawy z wybranym oferentem nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.
3.      Czas trwania umowy dzierżawy: 20 lat od dnia zawarcia umowy.
 
VII.     TERMIN PRZETARGU
1.      Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie organizatora przetargu: Muz­­eum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola.
2.      Termin składania ofert upływa dnia 20.06.2017 r. godz. 12:00, przy czym wiążący jest dzień i godzina wpływu oferty do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
3.      Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez ich otwierania.
4.      Otwarcie ofert nastąpi w Muz­­eum Regionalnym w Stalowej Woli w dniu 20.06.2017 r. o godz. 12:15.
 
VIII.    KRYTERIA OCENY OFERT
Pisemne oferty przetargowe oceniane będą na podstawie kryteriów:
a) 70% - stawka miesięcznej opłaty czynszowej netto za 1 m2 w odniesieniu do powierzchni użytkowej.
b) 20% - doświadczenie w prowadzeniu hoteli.
c) 10% - prowadzenie hoteli i lokali gastronomicznych w obiektach zabytkowych.
 
IX.       WADIUM
1.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 20.06.2017 r. godz. 12:00 wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) na konto 23 9430 0006 0023 2368 2000 0001 prowadzonym w SANBank Nadsańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli, z dopiskiem tytułu przelewu: „Wadium. Przetarg na dzierżawę Domu Gościnnego "Hutnik". Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Ogłaszającego przetarg.
2.      Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty przetargowej.
3.      Wadium wpłacone przez oferenta z którym podpisano umowę zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego i pozostałych opłat wynikających z zapisów umowy.
4.      W ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu ofertowego, oferent zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy i do objęcia budynku wraz z gruntem protokołem zdawczo – odbiorczym.
 
X.         ZALECENIA ORGANIZATORA PRZETARGU
1.      W dzierżawionych pomieszczeniach oferent, z którym zostanie podpisana umowa dzierżawy prowadził będzie działalność w zakresie usług hotelarskich oraz gastronomicznych zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945 z późn. zm.).
2.      Organizujący przetarg zaleca oferentom dokonanie wizji lokalnej przedmiotu przetargu, każdego roboczego dnia w godzinach od 8.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikami Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli:
Pan Janusz Gajda, tel.: tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, w godz. 8-15.
Pan Paweł Szegda, tel.: tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, w godz. 8-15.
3.      Oferta sporządzona ma być zgodnie z warunkami przetargu (Regulamin), stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
4.      Ogłoszenie o przetargu, warunki przetargu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli: http://www.bip.muzeum.stalowawola.pl/.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Warunki przetargu (Regulamin przetargu)

2. Formularz ofertowy (wersja edytowalna oraz PDF)

3. Wzór umowy (PDF)

4. Załączniki graficzne 

powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłMarcin Młynarski - Spec. ds. zamówień publicznych i promocji2017-05-16
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-05-16 16:38
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-05-16 17:11
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 28 maja 2018r. 11:37:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.