bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-41/17, na zadanie pn.: Usługa poligraficzna – druk Regionalnego Słownika Biograficznego Stalowa Wola, Nisko i okolice - Tom III
MR – AG – ZO – 312 – 41/17                                                                            Stalowa Wola, dnia 7.12.2017
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.:
Usługa poligraficzna – druk Regionalnego Słownika Biograficznego
Stalowa Wola, Nisko i okolice - Tom III
 
I.          INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są:
Beata Trybuła, e-mail: btrybula@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zaś wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert. Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług.
  1.   Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na druku offsetowym „Regionalnego Słownika Biograficznego Stalowa Wola, Nisko i okolice” - Tom III (słownie: tom trzeci), zgodnie z następującymi założeniami produkcyjnymi:
 
Ø  format: 150 mm x 225 mm,
Ø  papier offsetowy,
Ø  gramatura: 120-150,
Ø  łączna objętość: 160 stron czarno-białych, 1/1,
Ø  okładka: twarda, druk w pełnym kolorze powlekana błyszczącą folią, wyklejka biała,
Ø  okładka szyta, klejona,
Ø  nakład: 500 szt. (słownie: pięćset szt.),
Ø  Zamawiający nadaje własny numer ISBN,
Ø  druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego (PDF drukarski),
Ø  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt,
Ø  termin wykonania: 10 dni od dnia przekazania plików produkcyjnych.
 
2.   Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości zamówienia. Przez „wydruk próbny” Zamawiający rozumie wydruk „PROOF” min. 2 strony publikacji wskazanych przez Zamawiającego, na papierze właściwym w końcowej produkcji i wymaganym przez Zamawiającego. Wydruk próbny nie może odbiegać sposobem wykonania od docelowej technologii produkcji.
3.   W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto dokładnie te materiały, które wskazano w specyfikacji zapytania ofertowego.
4.   Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym w specyfikacji zapytania ofertowego.
 
IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)         posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b)         posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonali minimum 2 katalogi/lub albumy/ z reprodukcjami dzieł sztuki, które zostały wydrukowane przez Oferenta.
 
Oferent powinien wypełnić Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego pn.: „Doświadczenie zawodowe Oferenta” wraz z podaniem rodzaju przedmiotu zamówienia, wartości zamówienia, oraz dat wykonania. Na potwierdzenie autentyczności przedstawionych informacji Oferent musi załączyć dokument potwierdzający, że usługi poligraficzne zostały wykonane należycie, np.: referencje, protokoły odbioru, poświadczenia, itp.
a)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b)         znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2.     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie kryterium spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty.
3.     Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4.     Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń.
 
V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy:
a)         Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty będący jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego
b)         wzór umowy, będący jednocześnie oświadczeniem, że w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie.
c)         Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym Oferenta – zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji zapytania ofertowego.
  Wymagany termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia przekazania plików produkcyjnych.
  1.    Ofertę należy złożyć w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, w kopercie z adnotacją:
Zapytanie Ofertowe nr MR-AG-ZO-312-41/17
Usługa poligraficzna – druk Regionalnego Słownika Biograficznego
Stalowa Wola, Nisko i okolice - Tom III
 
2.    Termin składania ofert: 15 grudnia 2017 r. godz. 12.00.
3.    Termin i miejsce otwarcia ofert: 15 grudnia 2017 r. godz. 12.15, w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 14 (I piętro).
4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  1.   Na formularzu oferty należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2.   Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w zapytaniu ofertowym.
3.   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: CENA - 100%.
 
IX.       Informacje końcowe
1.   Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
2.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
4.   Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
5.   Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
7.   Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  
8.   Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
9.   O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
10. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.
 
X.         Załączniki
1.      Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2.      Wzór umowy – Załącznik nr 2
3.      Doświadczenie zawodowe Oferenta – Załącznik nr 3
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2017-12-07
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-12-07 14:42
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-12-07 14:42
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 19 października 2018r. 10:37:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.