bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-40/17, na zad. pn.: Wykonanie tablicy informacyjnej na potrzeby promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa
MR – AG – ZO – 312 – 40/2017                                                                         Stalowa Wola, dnia 13.11.2017
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Wykonanie tablicy informacyjnej na potrzeby promocji projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytwej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020
  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
Paweł Szegda, e-mail: pszegda@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zaś wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (art. 4 pkt 8 ustawy Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zgodnie z regulaminem wewnętrznym dokonywania zakupów towarów i usług o równowartości kwoty poniżej 30 000 Euro Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert.
  1.   Muzeum Regionalne w Stalowej Woli realizuje projekt pod nazwą Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego - dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020. Numer projektu: RPPK.04.04.00-18-0088/16.
2.   Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie tablicy informacyjnej na potrzeby promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i dostawę jednostronnej tablicy informacyjnej (1 szt.), zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 
Ø wielkość wolnostojącej, plenerowej tablicy informacyjnej: 80 x 120 cm (wymiar europalety),
Ø kolor tablicy biały,
Ø tablica wykonana z trwałego materiału (np. blacha ocynkowana) na stelażu gwarantującym bezpieczeństwo i stabilność. Materiał należy dobrać w sposób zapewniający utrzymanie kształtu i kolorystki tablicy przez okres min. 3 lat od daty dostawy,
Ø tablica z zaginanymi krawędziami oraz płaskimi narożnikami. Tablica nie może mieć ostrych krawędzi.
Ø tablicę należy przygotować tak, aby umożliwić umieszczenie jej na wysokości 200 cm liczonej od podłoża do  dolnej krawędzi tablicy,
Ø Wykonawca zobowiązuje się udzielić co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na kompletny przedmiot zamówienia,
Ø zamówienie obejmuje dostawę tablicy, słupków oraz elementów mocowania, montaż tablicy w miejscu realizacji projektu Zamawiający wykona we własnym zakresie,
Ø napisy na tablicy informacyjnej powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały, w technologii odpornej na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, wiatr, słońce),
Ø projekt graficzny tablicy musi być wykonany zgodnie ze wzorem oraz szczegółowymi wytycznymi dla beneficjentów RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych, zamieszczonych na stronie:
 
Ø  http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/292-zasady-promocji-i-oznakowania
(Zasady promocji i oznakowania projektów)
 
Ø  http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2016/dokumenty_i_interpretacje/podrecznik_beneficjenta/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616.pdf
(Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji)
 
3.   Projekt tablicy przed wykonaniem podlegał będzie akceptacji Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
4.   Kod CPV 31523200-0 trwałe znaki informacyjne.
5.   Tablica informacyjna musi zawierać:
Ø nazwę beneficjenta,
Ø tytuł projektu,
Ø cel projektu,
Ø zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa podkarpackiego (projekt finansowany przez program regionalny),
Ø adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
6.   Termin realizacji: do 10 dni od daty podpisania umowy.
7.   W celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do przygotowania oferty wykonawcy mogą kontaktować się z: P. Marcinem Młynarskim, tel. 15 844 85 56 lub 797 120 223 w godzinach od 8:00 do 16:00.
8.   W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wszystkie materiały wykończeniowe z atestem NRO.
9.   Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia tj. zaprojektowania, wykonania, transportu i inne.
10. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
 
IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)         posiadania wiedzy i doświadczenia.
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi tożsame z niniejszym zamówieniem (wykonanie tablic plenerowych)
b)         dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.
2.     Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.
 
V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
a)         Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty, wg Załącznika 1 oraz wzór umowy wg Załącznika 2, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
b)         Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia, tzn.: wykaz zrealizowanych usług wg Załącznika 3 wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru, poświadczenia). 
  Wymagany termin realizacji: do 10  dni od dnia podpisania umowy.
  1.    Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, zaadresowanej jak niżej:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola
z adnotacją: Oferta do zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-312-40/17
2.    Termin składania ofert: 21 listopada 2017 r. godz. 12.00.
  1.    Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za kompletny przedmiot zamówienia.
2.    W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.
  1.     Oferty będą oceniane wg kryterium: CENA – 100%.
2.     Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji.
3.     Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
4.     Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5.     Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
6.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
7.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
8.     Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
9.     Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
11.  Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  
12.  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
13.  O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 
X.         Załączniki
1.    Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2.    Wzór umowy – Załącznik nr 2
3.    Doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 3
 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2017-11-13
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-11-13 15:04
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-11-13 15:06
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 19 października 2018r. 10:37:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.