bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Zapytanie ofertowe nr MR – AG – ZO – 312 – 35/17, na zadanie pn.: Usługa stolarska: Wykonanie aranżacji i montażu wystawy „COP i miasto - nowoczesność i dziedzictwo” wraz za zakupem potrzebnych materiałów – zgodnie z założeniami autorskiego projektu wykonawczego
MR – AG – ZO – 312 – 35/2017                                                        Stalowa Wola, dnia 28.07.2017
 
  
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe
i zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
 
Usługa stolarska:
Wykonanie aranżacji i montażu wystawy „COP i miasto - nowoczesność i dziedzictwo” wraz za zakupem potrzebnych materiałów – zgodnie z założeniami autorskiego projektu wykonawczego
  
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
Paweł Szegda, e-mail: pszegda@muzeum.stalowawola.pl
 
II.         TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zaś wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (art. 4 pkt 8 ustawy Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zgodnie z regulaminem wewnętrznym dokonywania zakupów towarów i usług o równowartości kwoty poniżej 30 000 Euro Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert.
  1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aranżacji i montażu wystawy „COP i miasto - nowoczesność i dziedzictwo” wraz za zakupem potrzebnych materiałów, w zakresie prac stolarskich.
2.   Usługa stolarska polegająca na wykonaniu zabudowy ekspozycyjnej na wymiar ma być wykonana zgodnie z założeniami autorskiego projektu wykonawczego wykonanego przez Firmę: Koza Nostra Studio Sp. z o. o. ul. Mikołajska 3/5, 31-027 Kraków, autorzy: Natalia Horak, Dorota Wiśniewska, Marcin Emilewicz.
3.   Miejscem wykonania zabudowy są sale wystawiennicze zlokalizowane na I piętrze Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, przy ul. Sandomierskiej 1.  
4.   Nietypowe, autorskie przestrzenie ekspozycyjne należy wykonać ze:
a)   sklejki 18 mm,
b)   płyt MDF 10 mm,
c)   płyt MDF 12 mm,
- z przeznaczeniem pod malowanie lub wyklejanie fototapet i wydruków wielkoformatowych, zgodnie z projektem aranżacji wystawy stanowiącym ZAŁĄCZNIK A do niniejszego zapytania oraz poniższym, szacunkowym zestawieniem materiałów:
 
Lp. Lokalizacja Materiał Powierzchnia (m2)
1 SALA nr 1 Płyta MDF 10 mm
Pianka pod panele podłogowe gr. 5 mm
 
20,00
2 SALA nr 3 Płyta MDF 12 mm
+ ruszt wsporczy 20 mb.
 
20,00
3 SALA nr 4 Płyta ze sklejki 18 mm 10,00
4 SALA nr 16 Płyta ze sklejki 18 mm 10,00
 
5.   Płyty MDF oraz sklejkę należy zastosować w stanie surowym.
6.   W Sali nr 4 ścianki ze sklejki grubości 18 mm maja być ruchome (możliwość przesuwania za pomocą np.: kółek gumowych łożyskowych, itp.) w celu umożliwienia zamontowania i zamocowania eksponatów.
7.   Specyfika działalności Muzeum oraz nieprzekraczalny termin otwarcia wystawy sprawia, że Wykonawca będzie działał niejednokrotnie pod presją czasu przy bezwzględnym zachowaniu terminu montażu i otwarcia wystawy. Wymaga się zatem dyspozycyjności pracowników i dysponowanie pracownikami w liczbie zapewniającej wykonywanie koniecznych prac niejednokrotnie w godzinach popołudniowych i wieczornych.
8.   Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminu ruchu osobowego w Muzeum oraz przepisów B.H.P i PPOŻ. na terenie Muzeum.
9.   W zakresie wymaganych elementów przedmiotu zamówienia, co do których wskazany został producent i symbol, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania elementów przedmiotu zamówienia równoważnych do wskazanych. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę równoważnych elementów przedmiotu zamówienia do wskazanych, Zamawiający dokona oceny zaoferowanych produktów pod kątem zgodności parametrów technicznych z produktami określonych producentów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego elementy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
10. W celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do przygotowania oferty wykonawcy mogą kontaktować się z:
Ø  P. Dyrektor Lucyną Mizera tel. 15 844 85 56 w godz. od 8:00 do 16:00.
Ø  P. Pawłem Szegdą, tel. 15 844 85 56 lub 797 120 223 w godz. od 8:00 do 16:00.
 
11. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej sal ekspozycyjnych w których powstanie zabudowa. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
12. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wszystkie materiały wykończeniowe z atestem NRO.
13. Wymagana jest min. 12 miesięczna gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
IV.        INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)         posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi stolarskie o wartości nie mniejszej niż 5.000 zł brutto każda związane z budową aranżacji wystaw lub scenografii teatralnych.
b)         dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.
2.     Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.
 
V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
a)         Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty, wg Załącznika 1 oraz wzór umowy wg Załącznika 2, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
b)         Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia, tzn.: wykaz zrealizowanych robót wg Załącznika 3, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.
 
VI.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
16.08.2017 – 24.08.2017
  1.    Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej jak niżej:
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola

z adnotacją: ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-312-35/17
Usługa stolarska: Wykonanie aranżacji i montażu wystawy „COP i miasto - nowoczesność i dziedzictwo” wraz za zakupem potrzebnych materiałów – zgodnie z założeniami autorskiego projektu wykonawczego
 
2.    Termin składania ofert: 2 sierpnia 2017 r. godz. 12.00.
3.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2017 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w pokoju nr 14 o godz. 12.15.
4.    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
  1.    Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za kompletny przedmiot zamówienia.
2.    W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.
  1.     Oferty będą oceniane wg następujących kryterium: CENA – 100%.
2.     Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji zapytania ofertowego.
3.     Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
4.     Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5.     Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
6.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
7.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
8.     Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
9.     Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
11.  Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  
12.  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
13.  O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
14.  Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.
 
X.         Załączniki
1.    Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2.    Wzór umowy – Załącznik nr 2
3.    Doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 3
4.    PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WYSTAWY – Załącznik A
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłMarcin Młynarski - Spec. ds. zamówień publicznych i promocji2017-07-28
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-07-28 15:01
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-07-28 15:08
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2018r. 22:05:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.