bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-22/17, na zadanie pn.: Usługa poligraficzna – dodruk publikacji pt.: „Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne”
MR – AG – ZO – 312 – 22/17                                                                            Stalowa Wola, dnia 25.04.2017
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.:
Usługa poligraficzna – dodruk publikacji
pt.: „Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne”
 
I.          INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
tel. kom. 797  120 223 w godz. 8.00 – 15.00.
Aneta Garanty, e-mail: agaranty@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zaś wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert. Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług.
   
1.   Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na dodruku publikacji pt.: „Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne”, zgodnie z następującymi założeniami produkcyjnymi:
 
Ø  format 230 mm (poziom) x 320 (pion) mm,
Ø  liczba stron: 256,
Ø  papier: kreda matowa powlekana lakierem dyspersyjnym w całości,
Ø  gramatura: 135,
Ø  całość w pełnym kolorze (4+4),
Ø  katalog klejony oraz szyty, niciowany,
Ø  okładka twarda, folia matowa + lakier UV wybiórczo,
Ø  okładka w pełnym kolorze (4+0),
Ø  wyklejka w jednym kolorze (1+0),
Ø  druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego (PDF drukarski),
Ø  usługa poligraficzna gwarantująca bardzo wysoką jakość druku z możliwie jak najbardziej realnie odzwierciedlonymi barwami,
Ø  Zamawiający nadaje własny numer ISBN,
Ø  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt,
Ø  nakład: 600 szt. (sześćset),
Ø  termin wykonania: do 21 dni od podpisania umowy i przekazania plików produkcyjnych.
 
2.   Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości zamówienia. Przez „wydruk próbny” Zamawiający rozumie wydruk „PROOF” min. 2 strony publikacji wskazanych przez Zamawiającego, na papierze właściwym w końcowej produkcji i wymaganym przez Zamawiającego. Wydruk próbny nie może odbiegać sposobem wykonania od docelowej technologii produkcji.
3.   Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
4.   Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym w specyfikacji zapytania ofertowego.
 
IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)         posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b)         posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonali minimum 2 katalogi/lub albumy/ lub publikacje z reprodukcjami dzieł sztuki, które zostały wydrukowane przez Oferenta dla muzeów lub galerii sztuki.
 
Zamawiający wymaga, by Oferent przygotował wykaz publikacji z reprodukcjami dzieł sztuki oraz dołączył do oferty 1 szt. publikacji typu katalog/lub album/ z reprodukcjami dzieł sztuki do oceny Zamawiającego.
 
Publikacja ta stanowić będzie załącznik do oferty, zaś na jej podstawie odbywać się będzie badanie oferty w 2 kryterium oceny ofert, pn.: JAKOŚĆ.
Oferent powinien wypełnić Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego pn.: „Doświadczenie zawodowe Oferenta” wraz z podaniem rodzaju przedmiotu zamówienia, wartości zamówienia, oraz dat wykonania. Na potwierdzenie autentyczności przedstawionych informacji Oferent musi załączyć dokument potwierdzający, że usługi poligraficzne zostały wykonane należycie, np.: referencje, protokoły odbioru, poświadczenia, itp.
 
a)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b)         znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 
2.     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie kryterium spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty.
3.     Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4.     Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń.
 
V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy:
a)         Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty będący jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego
b)         wzór umowy, będący jednocześnie oświadczeniem, że w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie.
c)         Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym Oferenta – zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji zapytania ofertowego.
d)         Minimum 1 katalog/album z reprodukcjami dzieł sztuki, który został przygotowany do druku i wydrukowany przez Oferenta. Publikacja ta stanowić będzie załącznik do oferty i podlegać będzie ocenie.
  Wymagany termin realizacji zamówienia:
do 21 dni od podpisania umowy i przekazania plików produkcyjnych.
  1.    Ofertę należy złożyć w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, w kopercie z adnotacją:
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-312-22/2017
Usługa poligraficzna – dodruk publikacji
pt.: „Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne”
 
2.    Termin składania ofert: 8.05.2017 r. godz. 12.00.
3.    Termin i miejsce otwarcia ofert: 8.05.2017 r. godz. 12.15, w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 14 (I piętro).
4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  1.   Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2.   Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w zapytaniu ofertowym.
3.   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 
Lp. Kryterium %
1 Cena za realizację całego przedmiotu zamówienia 80
2 Jakość próbki 20
 
Lp. 1.
kryterium CENA – 80%. Wykonawca, który przedstawi najniższą ofertę w zbiorze ofert nie odrzuconych otrzyma 80 pkt., reszta wykonawców zgodnie z poniższym wzorem:
An= Cmin /Cr x 80
Gdzie:
An – wartość punktowa oferty rozpatrywanej w kryterium ceny
Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zbiorze ofert nie odrzuconych
Cr – cena brutto oferty rozpatrywanej
 
Lp. 2.
kryterium JAKOŚĆ  – 20%
Jakość usługi zostanie oceniona na podstawie załączonej do oferty przez Oferenta min. 1 publikacji z reprodukcjami dzieł sztuki, która została przygotowana do druku i wydrukowana przez Oferenta.
 
4.   Każdy z członków komisji oceniającej będzie badał jakość wykonania publikacji: tzn. jakość druku, kolorów,  spasowanie warstw druku, ocenę tzw. „błędu pasowania” przez co Zamawiający rozumie ocenę jakości nałożenia poszczególnych warstw kolorów. Zamawiający zastrzega możliwość uszkodzenia „próbki” publikacji podczas badania jakości. Każdy z członków komisji będzie mógł według własnej oceny przyznać od 1 do 10 pkt. każdej z ofert. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5.   Suma punktów dla każdej oferty w kryterium „JAKOŚĆ” obliczona będzie w ten sposób, że członek komisji przetargowej lub osoba powołana do funkcji „biegłego specjalisty” przyzna pisemnie na specjalnie przygotowanej KARCIE OCENY od 1 do 10 punktów, a następnie liczby tych punktów zostaną do siebie dodane i podzielone przez liczbę członków komisji przetargowej dokonujących oceny (średnia ocen) i przemnożona przez wagę kryterium (20). 
6.   Punktacja będzie przyznawana wg następującej kategoryzacji: 
9-10 pkt. (= max) dla oceny „doskonała”
7-8 pkt. dla oceny „bardzo dobra”
4-6 pkt. dla oceny „dostateczna”
2-3 pkt. dla oceny „wystarczająca, przeciętna”
1 punkt (= min.) dla oceny „niedostateczna”
7.   Jeżeli danej próbce zostanie przyznany 1 punkt, odpowiadający ocenie "niedostatecznej" - oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów specyfikacji zapytania ofertowego. 
8.   Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku.
9.   Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
12. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
13. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
15. Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  
16. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
17. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
18. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.
 
IX.       Załączniki
1.      Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2.      Wzór umowy – Załącznik nr 2
3.      Doświadczenie zawodowe Oferenta – Załącznik nr 3
​4.      Plik drukarski OKŁADKI - przykład
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłMarcin Młynarski - Spec. ds. zamówień publicznych i promocji2017-04-25
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-04-25 13:02
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-04-25 13:06
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 28 maja 2018r. 11:38:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.