bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Główny Księgowy w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli (ZASTĘPSTWO)
Dyrektor
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO
główny księgowy w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli
w wymiarze 1 etatu (zastępstwo)
 
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:
I. Wymagania niezbędne:
1.    Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z ustawą o finansach publicznych:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia     zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 lat praktyki w księgowości,

c) jest się wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych   przepisów,

d)posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

3. Nieposzlakowana opinia,

4. Obywatelstwo polskie,

5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni  praw publicznych,

6. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,

7. Preferowane 3 letnie doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej. 
 
II.  Wymagania dodatkowe:
 
1.    Znajomość ustawy o finansach publicznych
2.    Znajomość przepisów podatkowych,
3.    Znajomość przepisów płacowych,
4.    Znajomość przepisów ZUS,
5.    Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
6.    Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo- księgowych ( Płatnik, Optima),
7.    Znajomość rozliczania projektów unijnych,
8.    Umiejętność pracy w zespole,
9.    Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.
        III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.  Prowadzenie rachunkowości jednostki.
2.  Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3.  Dokonywanie wstępnej kontroli:
a)    zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b)   kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  gospodarczych i finansowych.
4.  Kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu.
5.  Składanie podpisu na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności  prawnych mogących spowodować zobowiązania pieniężne jednostki.
6.  Analiza realizacji dochodów i wydatków jednostki z planem finansowym.
7.  Opracowanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych.
8.  Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
9.  Współdziałanie z bankiem i organami skarbowymi.
10. Prowadzenie księgowości Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
11. Przygotowywanie projektów planów finansowych w/w jednostki, a także zmiany w ciągu roku budżetowego.
12. Sporządzanie sprawozdawczości i bilansu w/w jednostki.
13. Obsługa finansowa zobowiązań i należności w tym: projektów unijnych, PFRON,
14. Dekretacja wyciągów bankowych, raportów kasowych i sporządzanie wewnętrznej dokumentacji księgowej.
15. Prowadzenie księgi głównej i analitycznej.
16. Prowadzenie ewidencji kosztów.
17. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
18. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Muzeum
19. Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
20. Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.
21. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.              
   
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1.    Wymiar czasu pracy – 1 etat(umowa na zastępstwo)
2.    Miejsce pracy – w budynku przy ul. Sandomierskiej 1.
3.    Rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze, wymagająca  wysokiego stopnia samodzielności.
         V. Wymagane dokumenty:
a)      życiorys – CV,
b)      list motywacyjny,
c)       ksero dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)      kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających posiadanie praktyki  w księgowości,
e)      ksero innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f)       kwestionariusz osobowy
g)      oświadczenie kandydata o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślnie wg wzoru załącznik nr 2 do ogłoszenia,
h)      oświadczenie kandydata o korzystaniu kandydata z pełni praw publicznych wg wzoru załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Dokumenty aplikacyjne:  list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam   zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).
Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego dokumenty aplikacyjne z dopiskiem:  „Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli” należy składać osobiście w siedzibie MR  w godz. od 8.00 do 14.00 lub pocztą na adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, w terminie do dnia 31 maja 2017 r.  do godz. 14.00 włącznie (za datę dostarczenia uważa się  datę wpływu do MR).
Aplikacje, które wpłyną do MR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone.
Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora MR.
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz informacja o jego wynikach, podane zostaną do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej www.muzeum.stalowawola.pl
 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłMarcin Młynarski - Spec. ds. zamówień publicznych i promocji2017-05-18
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-05-18 12:41
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 28 maja 2018r. 11:38:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.